Aile Hukuku

Türk vatandaşları ve yabancı vatandaşlar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, eşler arasındaki mal rejimi, velayet, soybağının kurulması, evlat edinme, vesayet, aile içi şiddet halinde tedbir alınması gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde hukuki hizmet vermekteyiz.

Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşmeler çerçevesinde taraflar arasında protokol düzenleyip, devamındaki sürecin yönetilmesi ile aile hukukundan kaynaklı tüm uyuşmazlıkların çözümünde danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Tüm bu hizmetleri verirken, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu göz önünde bulundurarak, müvekkillerimize yönelik hassasiyet içerisinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet vermekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerimizin, alacaklarının takibi ve tahsili, borç yapılandırılması, cebri icra yoluyla mal alım-satım süreçlerinin yürütülmesi ile iflas ve tasfiye süreçlerinin takibi noktasında hizmet vermekteyiz.

Müvekkillerimizin çıkarlarını korumak amacıyla, icra mahkemelerinde ve genel mahkemelerdeki davaların takibi, alacaklı/borçlu arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması da başlıca faaliyet konularımız arasındadır.

İdare Hukuku

Kabadayı Hukuk&Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin idareler ile aralarında olan uyuşmazlıklarının çözümü noktasında esaslı bir birikime sahibiz. Bu yönde, müvekkillerimizin menfaatlerini gözeretek, her türlü idari başvuru ve itiraz yollarının tüketilmesi, uzlaşma işlemlerinin takibi, idari cezalardan kaynaklanan problemlerin çözümü, idari işlemlerin iptali ve tam yargı davalarının takibi ile danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermekteyiz.

İnşaat Hukuku

Ekibimiz, müvekkillerine kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, alt yüklenici sözleşmeleri ve kira sözleşmelerinin hazırlanması gibi birçok noktada danışmanlık hizmetleri vermektedir. Öte yandan, taşınmazla ilgili her türlü devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tapu müdürlüklerindeki işlemlerin takibi ve yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinmesi gibi takip gerektiren hizmetleri de titizlikle yönetmektedir.

Bununla birlikte, müdahalenin men-i davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, kamulaştırma davaları, tapu iptal ve tescil davaları, istihkak davaları, kira bedeli tespit davaları, tahliye davaları, tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi, ipotek davaları neticesinde uygulanabilirliklerini inceleyerek danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sözleşmelerin, detaylı ve kapsamlı araştırmalar neticesinde gözden geçirerek düzeltilmesi ile sözleşmelerin düzenlenmesi noktasında alanında uzman kadromuzla müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

İş Hukuku

Kabadayı Hukuk&Danışmanlık Bürosu olarak ana faaliyetlerimizden biri olan iş ve sosyal güvenlik hukukunda müvekkillerimize dava ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Şirketlere iş hukuku konusunda eğitimler vererek, işçi-iş veren ilişkisini güçlendiren faaliyetlerde bulunmaktayız. Aynı zamanda, şirket iç yönetim yapılanmalarının iş hukuku mevzuatına uygunluğunun sağlanması amacıyla da danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Türkiye’deki birçok sektörde önde gelen kurumsal şirketlere bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında kapsamlı danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz. İşe iade, hizmet tespiti, işçilik alacakları, mobbing, iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve rücu davaları, kanunsuz grevin tespiti davaları, aynı zamanda iş hukuku kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ile fesih prosedürünün yürütülmesi konularında her türlü hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kamulaştırma Hukuku

Müvekkillerimize kamulaştırma hukuku kapsamında, Kamulaştırma Kanunu’nda yer alan ilkelerin somut olaya uygulanması ve bu yöndeki hukuki ihtilafların çözülmesi noktasında hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda uyuşmazlıkların çözümü adına kamulaştırma bedel tespit ve tescil davaları, acele kamulaştırma davaları, kamulaştırmasız el atma davaları ile kamulaştırmanın iptaline yönelik idari yargıda görülmekte olan davaların açılması ve sonuçladırılması sürecinde hizmet sağlamaktayız.

Kişisel Veri Koruma Hukuku

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’un getirdiği düzenlemeler kapsamında, kişisel veri işleyen veri sorumlularının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum süreçlerinin yürütülmesi ile ilgili kişilerin veri sorumlularına yönelik taleplerinin karşılanması noktasında müvekkillerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Müvekkillerimize; kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve toplanması ile paylaşılması, veri koruma ve gizlilik politikalarının hazırlanması, uyum analizi ve bireylerin özel hayatlarının korunmasına yönelik hukuki destek vermekteyiz.

Miras Hukuku

Miras hukuku kapsamında müvekkillerimize birçok noktada hizmet vermekteyiz. Başlıcaları; vasiyetname hazırlanması, miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması, mirasçılık belgesinin alınması, miras payına yönelik hak ve alacaklara ilişkin davaların açılması ve takip edilmesi, terekenin tespiti, tenkis davasının açılması, mirasın reddi, vasiyetnamenin iptali, miras payına yönelik denkleştirme davalarının açılması ile miras hukukundan kaynaklanan hukuki ihtilaflarda dava ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sözleşmeler Hukuku

Müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda, ticaret şirketleri başta olmak üzere tüm ticaret hukuku alanında düzenlenen sözleşmelerin usul ve maddi hukuk kuralları neticesinde uygulanabilirliklerini inceleyerek danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sözleşmelerin, detaylı ve kapsamlı araştırmalar neticesinde gözden geçirerek düzeltilmesi ile sözleşmelerin düzenlenmesi noktasında alanında uzman kadromuzla müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Şirketler Hukuku

Kabadayı Hukuk&Danışmanlık Bürosu olarak yerli ve yabancı müvekkillerimize şirketler hukuku konusunda etkin ve etkili hizmet sunmaktayız. Pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin, adi ortaklıkların, şube ve irtibat bürolarının kuruluşu; şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve kuruluşundan, şirketlerin sona ermesi ve tasfiye edilmesine kadar tüm aşamalarda hizmet vermekteyiz.

Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, genel kurul toplantılarının düzenlenmesi ile ihtilaflı ortaklık yapısına sahip şirket ve pay sahipleri arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü, genel kurul kararlarının iptali ile batıl olduğunun tespiti, şirket feshi davalarının yürütülmesi, şirket yöneticilerinin sorumluluklarına yönelik davaların takip ve sonuçlandırılmasına yönelik müvekkillere hukuki hizmet sağlanmaktayız. Ayrıca; müvekkillerin olağan günlük faaliyetlerde ihtiyaç duydukları birçok alanda da düzenli olarak danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde tüketicilerin şikayetlerine karşı çözüm yolları üretmekteyiz. Bu kapsamda, Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemeleri ile Ticaret Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümü noktasında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Vergi Hukuku

Müvekkillerimize vergi hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Vergi danışmanlık hizmeti kapsamında; müvekkillerimizin içinde bulunduğu tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi, güncel gelişmelerin takibi ile oluşabilecek vergisel risklerin değerlendirilmesi bulunmaktadır. Ayrıca, vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü noktasında hizmetler sunmaktayız.